સ્કૂલોમાં એડમિશનના નામે લૂંટફાટ થતી હોવાનું જણાવી આપ દ્વારા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદન…

સ્કૂલોમાં એડમિશનના નામે લૂંટફાટ થતી હોવાનું જણાવી આપ દ્વારા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદન અપાયું. #Vadodara #Baroda #GujaratSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “સ્કૂલોમાં એડમિશનના નામે લૂંટફાટ થતી હોવાનું જણાવી આપ દ્વારા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદન…”

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 3,151
  • Last 7 days: 24,975
  • Last 30 days: 113,194
  • Online now: 20

  • Baroda Rocks Android Application