વોડ ૧૧ ના કાઊન્સીલર બહેન શ્રી મમતાબેન કાળે નું દુખદ અવશાન થયેલ છે.
RIP 💐Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વોડ ૧૧ ના કાઊન્સીલર બહેન શ્રી મમતાબેન કાળે નું દુખદ અવશાન થયેલ છે. RIP”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 4.167

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 139

From Search Results 2.499

Unique IPs 2.708

Last 30 minutes 1

Today 20

Yesterday 202

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000