વરસાદ પડવાનો આજે તો.. વદોડાવાસીઓ તૈયાર છો?


વરસાદ પડવાનો આજે તો.. વદોડાવાસીઓ તૈયાર છો?

Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વરસાદ પડવાનો આજે તો.. વદોડાવાસીઓ તૈયાર છો?”

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 4,675
  • Last 7 days: 26,663
  • Last 30 days: 114,100
  • Online now: 15

  • Baroda Rocks Android Application