વડોદરા શહેર વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર મનિષાબેન વકીલના સોગંદનામાનો મામલો, સોગંદનામામાં અમૂક કોલમો ભરવાની બાકી રહી ગઈ

ચૂંટણી અધિકારીએ વધારાનું સોગંદનામુ રજૂ કરવા આપી સુચના, 27/11ના રોજ બપોરના ત્રણ વાગ્યા પહેલા રજૂ કરવાની અપાઈ મુદત

#Gujratelection2017Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા શહેર વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવાર મનિષાબેન વકીલના સોગંદનામાનો મામલો, સોગંદના…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 3.071

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 102

From Search Results 1.833

Unique IPs 2.084

Last 30 minutes 5

Today 28

Yesterday 96

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000