વડોદરા: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani એ સોલર રુફ્ટોપ યોજના ની ઝાંખી કરાવતા પ્રદર્શનની કરી મુલાકાત.
#CMinVadodara #Vadodara
Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani એ સોલર રુફ્ટોપ યોજના ની ઝાંખી કરાવતા …”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 4.237

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 141

From Search Results 2.534

Unique IPs 2.753

Last 30 minutes 3

Today 187

Yesterday 219

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000