વડોદરા: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani એ સોલર રુફ્ટોપ યોજના ની ઝાંખી કરાવતા …

વડોદરા: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani એ સોલર રુફ્ટોપ યોજના ની ઝાંખી કરાવતા પ્રદર્શનની કરી મુલાકાત.
#CMinVadodara #Vadodara
Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Vijay Rupani એ સોલર રુફ્ટોપ યોજના ની ઝાંખી કરાવતા …”

Leave a Reply