વડોદરા– ફર્નિચરના વેપારીઓ દ્વારા આજે ફર્નિચરની દુકાનો બંધ રાખવામાં આવી છે. ફર્નિ…

વડોદરા– ફર્નિચરના વેપારીઓ દ્વારા આજે ફર્નિચરની દુકાનો બંધ રાખવામાં આવી છે. ફર્નિચર પર લગાવાયેલા 28 ટકા જીએસટી અને તેના કાળા કાયદાના વિરોધમાં વેપારીઓ અમદાવાદ વિરોધ કાર્યક્રમમાં જોડાશે.Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા– ફર્નિચરના વેપારીઓ દ્વારા આજે ફર્નિચરની દુકાનો બંધ રાખવામાં આવી છે. ફર્નિ…”

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 3,975
  • Last 7 days: 25,483
  • Last 30 days: 113,344
  • Online now: 11

  • Baroda Rocks Android Application