વડોદરા અતિતની ઝાંખી: વડોદરાના ભવ્યાતિભવ્ય વારસાની ઝલક રજૂ કરતું પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘ…

વડોદરા અતિતની ઝાંખી: વડોદરાના ભવ્યાતિભવ્ય વારસાની ઝલક રજૂ કરતું પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રદર્શન ૧૫ ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લું રહેશે. #NavlakhiGround #Vadodara


Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરા અતિતની ઝાંખી: વડોદરાના ભવ્યાતિભવ્ય વારસાની ઝલક રજૂ કરતું પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘ…”

Leave a Reply