વડોદરામાં નવી કોર્ટના સંકુલમાં પોલીસ સાથે ઘર્ષણના વિરોધમાં આજે વકીલોના ઉપવાસ, હેમાબહેન દેસાઈ નામનાં મહિલા વકીલ બેભાન થતાં 108ની મદદથી હોસ્પિટલ ખસેડાયાં #Gujarat #Vadodara
Source : ChitralekhaSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરામાં નવી કોર્ટના સંકુલમાં પોલીસ સાથે ઘર્ષણના વિરોધમાં આજે વકીલોના ઉપવાસ, હે…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 2.968

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 99

From Search Results 1.786

Unique IPs 2.031

Last 30 minutes 2

Today 63

Yesterday 102

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000