#વડોદરામાં ગઈકાલ રાતે કારેલીબાગના રાત્રી બજાર સામે CNG કારમાં લાગી આગ..સદભાગ્યે કોઈ જાનહાની નથી. એક કારની આગે બીજીને ઝપેટમાં લેતા બંને કાર સળગી ગઈ હતી.કોઈ જાનહાની થયેલ ની જાણકારી નથી.

Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “#વડોદરામાં ગઈકાલ રાતે કારેલીબાગના રાત્રી બજાર સામે CNG કારમાં લાગી આગ..સદભાગ્…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 3.107

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 104

From Search Results 1.833

Unique IPs 2.090

Last 30 minutes 1

Today 40

Yesterday 84

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000