વડોદરાના માર્ગો પર ટ્રામ દોડાવવા અંગે ચાલે રહી છે વિચારણા, ચાઈનાના ડેલીગેશને કર્યું પ્રેઝન્ટેશન
#Vadodara #Baroda #Gujarat
Source : DeshGujaratSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “વડોદરાના માર્ગો પર ટ્રામ દોડાવવા અંગે ચાલે રહી છે વિચારણા, ચાઈનાના ડેલીગેશને કર્…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 3.007

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 100

From Search Results 1.798

Unique IPs 2.045

Last 30 minutes 0

Today 102

Yesterday 107

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000