વડોદરાના પાણીગેટ-માંડવી વચ્ચે શ્રીજીની સવારી પર પથ્થરમારો. Stone pelting on Ganesh arrival ceremony between panigate to mandavi gate.
#Vadodara #Baroda

Source

Tags:

You may also like...

2 thoughts on “વડોદરાના પાણીગેટ-માંડવી વચ્ચે શ્રીજીની સવારી પર પથ્થરમારો. Stone pelting on Gane…”

  1. Ankit Singh says:

    Mandeep Dahiya

  2. Raj Chauhan says:

    ખાલી િહંદુઓ ના તહેવાર માં જ આ બધું થાય છે…. એમના તહેવાર માં કેમ નથી થતું?????

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 4.237

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 141

From Search Results 2.534

Unique IPs 2.753

Last 30 minutes 3

Today 187

Yesterday 219

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000