વડોદરાના પાણીગેટ-માંડવી વચ્ચે શ્રીજીની સવારી પર પથ્થરમારો. Stone pelting on Gane…

વડોદરાના પાણીગેટ-માંડવી વચ્ચે શ્રીજીની સવારી પર પથ્થરમારો. Stone pelting on Ganesh arrival ceremony between panigate to mandavi gate.
#Vadodara #Baroda

Source

Tags:

You may also like...

2 thoughts on “વડોદરાના પાણીગેટ-માંડવી વચ્ચે શ્રીજીની સવારી પર પથ્થરમારો. Stone pelting on Gane…”

  1. Ankit Singh says:

    Mandeep Dahiya

  2. Raj Chauhan says:

    ખાલી િહંદુઓ ના તહેવાર માં જ આ બધું થાય છે…. એમના તહેવાર માં કેમ નથી થતું?????

Leave a Reply