મિત્રો વેકેશન ના સમય માં કોઈ ઘોરણ ના બીજા ને ઊપયોગી થઈ શકે એવા ચોપડા જો તમારા કે…

મિત્રો વેકેશન ના સમય માં કોઈ ઘોરણ ના બીજા ને ઊપયોગી થઈ શકે એવા ચોપડા જો તમારા કે તમારા મિત્રો કે તામારા આજુબાજુ મા કેઈ ના પણ પાસે હોય ને જો એ પુસ્તકો ગરીબ બાળકો માટે દાન કરવા માગતા હોય તો આ ૯૯૧૩૬૭૮૯૯૯ નંબર પર સંપકઁ કરો. તામારા જુના ચોપડા કોઈ ગરીબ બાળક નુ જીવન બનાવી શક્ છે તો આવો આપણે કોઈ ને મદદરુપ બનીએ. પુસ્તક દાન અભિયાન માં મારી સાથે જોડાઇ ને સેવા કરવા ઇચ્છતા હોવ તો પણ જણાવશો. કઇ ના થઈ શકે તો તામારા ફેસબુક વોટ્અપ પર આ મેસેજ ને સેર કરજાે એ પણ એક મદદ જ કરી કહેવાસે. આવો ભણતર થીઆપણા દેશ ની ગરીબી દૂર કરવા મા મદદ કરીએ.Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “મિત્રો વેકેશન ના સમય માં કોઈ ઘોરણ ના બીજા ને ઊપયોગી થઈ શકે એવા ચોપડા જો તમારા કે…”

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 4,007
  • Last 7 days: 25,524
  • Last 30 days: 113,352
  • Online now: 13

  • Baroda Rocks Android Application