માંજલપુર ના રાજા આવે છે કાલે, તૈયાર છો? શ્રીજીની સ્થાપના યાત્રા તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ …

માંજલપુર ના રાજા આવે છે કાલે, તૈયાર છો?
શ્રીજીની સ્થાપના યાત્રા તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ (શનિવાર), સમય:- ૧:૦૦(બપોરે)
કેવડાબાગ થી નીકળી ને માંજલપુર ખાતે પધારશે.
PC : Jigar Tewar – 2016
#Manjalpur #Vadodara #VadodaraGaneshUtsav #GaneshUtsav2017 #Baroda
Manjalpur na Raja – VadodaraSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “માંજલપુર ના રાજા આવે છે કાલે, તૈયાર છો? શ્રીજીની સ્થાપના યાત્રા તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૭ …”

Leave a Reply