માંજલપુર ના રાજા આવે છે આજે, તૈયાર છો? સમય:- ૧:૦૦(બપોરે) કેવડાબાગ થી નીકળી ને મ…

માંજલપુર ના રાજા આવે છે આજે, તૈયાર છો?
સમય:- ૧:૦૦(બપોરે)
કેવડાબાગ થી નીકળી ને માંજલપુર ખાતે પધારશે.
PC : Kalpesh Pawar
#Manjalpur #Vadodara #VadodaraGaneshUtsav #GaneshUtsav2017 #Baroda
Manjalpur na Raja – Vadodara

Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “માંજલપુર ના રાજા આવે છે આજે, તૈયાર છો? સમય:- ૧:૦૦(બપોરે) કેવડાબાગ થી નીકળી ને મ…”

Leave a Reply