ભારે વરસાદ પડે છે.. વડોદરાવાસીઓ.. તમારા એરિયા ના ફોટો મોકલો.. Whatsapp @ 99254…

ભારે વરસાદ પડે છે.. વડોદરાવાસીઓ..
તમારા એરિયા ના ફોટો મોકલો..
Whatsapp @ 9925466278
PC : Jignesh Mistry
#RainingInBaroda #Vadodara #BarodaRocksSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “ભારે વરસાદ પડે છે.. વડોદરાવાસીઓ.. તમારા એરિયા ના ફોટો મોકલો.. Whatsapp @ 99254…”

Leave a Reply