પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી ના વરદ હસ્તે લોકાર્પિત અને શિલાન્યાસ થયેલ ૧૧૪૦ કરોડના વિકાસના કામો ની વિગત…

#SmartCity #Vadodara #Namo


Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી ના વરદ હસ્તે લોકાર્પિત અને શિલાન્યાસ થયેલ ૧૧૪૦…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 4.149

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 138

From Search Results 2.482

Unique IPs 2.692

Last 30 minutes 1

Today 2

Yesterday 202

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000