ગરમીની શરૂઆત થાય એટલે શેરડીના રસનું પણ આગમન થઈ જાય છે.

ગરમીના કારણે પરસેવારૂપે શરીરમાંથી પાણી નીકળી જવાને કારણે વાંરવાર મન એવું કહે કે કુછ ઠંડા હો જાયે, એવી ઈચ્છા માટે મન તરસતું હોય છે અને આવી ઈચ્છા થાય એટલે મનમાં તરત શેરડીનો તાજો રસ યાદ આવે અને પીવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે.

એમાંય હવે તો ઠેર-ઠેર શેરડીના રસવાળા ઉભા જ હોય છે. પિવો અને પિવડાવો , સ્વાસ્થ્ય નું ધ્યાન રાખો…. પણ અત્યાધુનિક મશીન ના રસ કરતા આવા પ્રાકૃતિક લાભ ઉઠાવી જોવો….

#vadodara #Baroda #summer

Story and p.c Kushagra PurohitSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “ગરમીની શરૂઆત થાય એટલે શેરડીના રસનું પણ આગમન થઈ જાય છે. ગરમીના કારણે પરસેવારૂપે…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 2.968

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 99

From Search Results 1.786

Unique IPs 2.031

Last 30 minutes 2

Today 63

Yesterday 102

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000