કહેવાય છે અમાસ એટલે ખંડેરાવ માર્કેટ બંધ ,…
આજે સોમવતી અમાસ એજ માર્કેટ બંધ પણ કોના માટે!!!!!
#vadodara #Baroda #Gujarat
Pic – Team BarodaRocksSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “કહેવાય છે અમાસ એટલે ખંડેરાવ માર્કેટ બંધ ,… આજે સોમવતી અમાસ એજ માર્કેટ બંધ પણ…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 2.968

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 99

From Search Results 1.786

Unique IPs 2.031

Last 30 minutes 2

Today 63

Yesterday 102

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000