ઉત્તરપ્રદેશ ના CM આદિત્યનાથ 14 મેએ વડોદરામાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે #Baroda…

ઉત્તરપ્રદેશ ના CM આદિત્યનાથ 14 મેએ વડોદરામાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે #Baroda #Gujarat

Stay connected for latest in #Vadodara
[ Download our Android App : https://goo.gl/V5wj9I ]. You can also subscribe our notification for Chrome and Firefox for Windows & iOS on mobile or desktop. Visit www.barodarocks.com and click subscribe 🔔 icon.Source

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “ઉત્તરપ્રદેશ ના CM આદિત્યનાથ 14 મેએ વડોદરામાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે #Baroda…”

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Blog Traffic

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 3,515
  • Last 7 days: 25,953
  • Last 30 days: 114,129
  • Online now: 13

  • Baroda Rocks Android Application