આવતીકાલે ખાસ ઝૂંબેશ દિવસ. આપણી આસપાસના કોઇ લાયકાત ધરાવતા નાગરિકો મતદાર નોંધણીમાં…

આવતીકાલે ખાસ ઝૂંબેશ દિવસ. આપણી આસપાસના કોઇ લાયકાત ધરાવતા નાગરિકો મતદાર નોંધણીમાં બાકી ન રહે. બીએલઓ મતદાન મથકો પર હાજર રહેશે. #VadodaraSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “આવતીકાલે ખાસ ઝૂંબેશ દિવસ. આપણી આસપાસના કોઇ લાયકાત ધરાવતા નાગરિકો મતદાર નોંધણીમાં…”

Leave a Reply