આવતીકાલે ખાસ ઝૂંબેશ દિવસ. આપણી આસપાસના કોઇ લાયકાત ધરાવતા નાગરિકો મતદાર નોંધણીમાં બાકી ન રહે. બીએલઓ મતદાન મથકો પર હાજર રહેશે. #VadodaraSource

Tags:

You may also like...

0 thoughts on “આવતીકાલે ખાસ ઝૂંબેશ દિવસ. આપણી આસપાસના કોઇ લાયકાત ધરાવતા નાગરિકો મતદાર નોંધણીમાં…”

Leave a Reply

Traffic at a Glance

Pageviews 3.092

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 103

From Search Results 1.844

Unique IPs 2.095

Last 30 minutes 3

Today 49

Yesterday 96

Facebook Page Reviews

Baroda Rocks
5.0
powered by Facebook
Priyadutt Raj
Priyadutt Raj
2018-02-25T17:03:48+0000
Jigar Tewar
Jigar Tewar
2018-01-20T18:04:39+0000
Sanjay Singh Chauhan
Sanjay Singh Chauhan
2018-01-15T09:53:09+0000
Bhavesh Chauhan
Bhavesh Chauhan
2018-01-14T13:29:18+0000